Ymp paket sisteminin kurulumu

Ymp paket sistemini kaynak koddan derlemek için şu adımlar izlenmelidir.

Kaynak kodun indirilmesi

Kaynak koda https://gitlab.com/turkman/devel/sources/ymp adresinden ulaşabilirsiniz.

Öncelikle kaynak kodu git clone komutu ile indirelim.

$ git clone https://gitlab.com/turkman/devel/sources/ymp.git

Gerekli paketlerin kurulması

Debian tabanlı dağıtımlar için aşağıdaki paketler kurulmalıdır. (testing/unstable için)

# Derleyiciler
$ apt install meson gcc valac --no-install-recommends -y
# Derleme bağımlılıkları
$ apt install libarchive-dev libreadline-dev libcurl4-openssl-dev \
    libbrotli-dev --no-install-recommends -y

Yapılandırma

Kaynak kod meson komutu ile yapılandırılır.

$ meson setup build --prefix=/usr
    -Dshared=true
# Burada -Dshared=true veya -Dstatic=true belirtilmelidir.

İstenilen özellikleri -Dözellik=durum şeklinde belirterek ayarlayabilirsiniz. Özelliklerin listesine kaynak kod içerisinde bulunan meson_options.txt dosyasından ulaşabilirsiniz.

Derleme ve sisteme kurulma işlemi

ninja komutu kullanılarak derleme işlemi yapılır. Derleme sonrasında ninja install komutu ile sisteme kurulur. Son olarak ldconfig komutu kullanılarak kütüphanesini sistem kütüphane önbelleğini güncellenir.

# Derleme işlemi
$ ninja -C build
# Kurulma işlemi
$ ninja install -C build
$ ldconfig